BREEAM NOR – En selvfølgelighet for nybygg

Oppfordring og retningslinjer som innebærer å kunne vise til dokumentasjon av byggets bærekraftighet er i mange tilfelle avgjørende for å nå de målene man ønsker. Flere aktører spår også at dette senere vil være bransjestandard for alle nybygg. 

BREEAM NOR – Miljøsertifisering for nybygg 

Dokumentasjon for byggets bærekraftighet kan skaffes ved å gjennomføre en BREEAM-sertifisering.  Dette er en undersøkelse av byggets generelle forhold og ledelse som sikrer kvalitet og god helse, samt trivsel for brukerne av bygget. BREEAM sertifiseringen er tilgjengelig i 5 klasser; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Formålet med en slik sertifisering er å fremme bygg som er bærekraftige, bra for miljøet og bra for menneskene som skal benytte bygget.  

Ved oppføring av nybygg er det BREEAM NOR sertifiseringen som gjelder. Miljøsertifiseringssystemet er ment som en driver for nytenking ved planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft. BREEAM-NOR dekker i alt ni hovedkategorier: 

  • Ledelse
  • Helse- og innemiljø
  • Energi
  • Transport
  • Vann
  • Materialer
  • Avfall
  • Arealbruk og økologi 
  • Forurensning 

Alle punktene blir gått over av en sertifisert revisor som ut ifra informasjonen de får vil sette en score for bygget. 

BREEAM NOR – Er det en stor investering? 

Mange kvier seg for å sette i gang tiltak med miljøsertifisering, men ny forskning viser at bærekraftige bygg ikke nødvendigvis krever ekstra investeringskostnader. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) har faktisk til hensikt å motbevise oppfatninger om at det blir dyrere å oppføre bygg som innfrir krav til miljø og bærekraftighet.I de tilfellene der det blir ekstra kostnader vil dette ofte bli tjent inn igjen over årene i form av lavere driftskostnader og besparelser i løpet av levetiden til bygget. 

BREEAM NOR sertifisering vil kunne gi bedre betingelser 

For aktuelle interessenter er BREEAM sertifiseringen en sikkerhet for at byggets bærekraftige egenskaper og kvaliteter vedlikeholdes og dokumenteres. 

Har bygget BREEAM-NOR sertifisering vil det automatisk være mer attraktivt for kommersielle aktører, banker, investorer og leietakere. Et BREEAM-NOR sertifisert bygg vil gå under “grønne bygg” noe som også tilsier at bygget vil kunne ta ut “grønne lån” med bedre betingelser.   

En BREEAM sertifisering vil også være i tråd med taksonomien. Kravene i EUs taksonomi er å finne igjen i de høyeste klassifiseringen av BREEAM NOR og de fleste innen BREEAM in-use (eksisterende bygg) 

Du kan lese mer om hvordan vi kan hjelpe til med BREEAM in-use HER.

Midlertidig vurdering før endelig vurdering 

Slik som BREEAM NOR sertifisering av et nybygg er lagt opp vil det først bli utstedt en midlertidig vurdering. Deretter når bygget er ferdigstilt og det kan vurderes om forutsetningene som ble stilt for byggets ytelse blir opprettholdt, vil bygget få en endelig vurdering, og det er dette som gir sluttscoren for BREEAM NOR sertifiseringen. Generelt er det slik at jo flere poeng som kan tildeles, desto viktigere er området for å redusere et byggs miljøpåvirkning. 

Selve prosessen med BREEAM sertifiseringen innebærer også minimalt med tid og innsats fra gårdeier. I hovedsak dreier prosessen seg om innhenting og vurdering av informasjon. 

Resultatet av BREEAM NOR sertifiseringen 

Med en gitt BREEAM NOR  score blir det lett å sammenligne ulike bygg. For å oppnå en god score vil det være smart å starte tidlig. En sertifisering kan gjennomføres opptil flere ganger, og derfor vil det være gode muligheter for å kartlegge hvor det finnes forbedringspotensiale. Kartlegging av potensielle tiltak som kan gjøres før sertifiseringen er gjennomført er også en god måte å oppnå en høyere score. 

Etter sertifikatet er utstedt vil det være gyldig i 3 år. Dette for å sikre at kvalitetene som er målt ikke forfaller uten konsekvenser. Derimot vil ikke en ny sertifisering nødvendigvis være like omfattende som første. 

Gjør BREEAM NOR til en integrert del av hele byggeprosessen 

Spesielt ved oppføring av nybygg er BREEAM sertifiseringen et nyttig verktøy som sørger for at alle involverte i byggeprosjektet blir mer samordnet og at samme bærekraftige tankegang blir integrert i alle ledd. Det er viktig at BREEAM NOR sertifiseringen blir noe som er en del av hele prosessen, som en integrert del blant alle parter, slik at det ikke bare blir noe som blir gjort på siden. På den måten vil det være mye lettere å sikre at tiltakene som settes i gang bygger på hverandre og bidrar til å oppnå den standarden dere ønsker for hele bygget og BREEAM sertifiseringen. 

Alle, og det vil si byggherren, prosjekteringsteamet, hovedentreprenøren og revisoren er viktige for å oppnå ønsket ytelsesnivå. 

Ønsker du hjelp med å oppnå kriteriene for BREEAM NOR? Sirkom er godt kjent med bærekraftige bygg. Vi hjelper deg gjerne med vurdering av bygget i henhold til BREEAM kriteriene. 

BREEAM NOR sertifisering er enkelt sagt en selvfølgelighet for prosjekter som ønsker å markedsføre bygget som bærekraftig

Flere
artikler