Eier du et bærekraftig bygg?

Mange eiendomsutviklere sitter på ressurser og materialer i bygg som ikke nødvendigvis trenger å forkastes ved rehabilitering eller riving. Er dere en av dem?

Ved å foreta eller bestille en ombrukskartlegging vil eksisterende ressurser identifiseres og det vil lede videre til en dialog om hvordan, hva og om man skal velge å ombruke. Terskelen for å få realisert ambisjonene blir dermed lavere, og ombruksmålene blir lettere nådd. 

Det viser seg også at dette kan ha stor betydning for mengden klimagassutslipp og besparelser.  

Byggenæringen er ansvarlig for en stor andel av klimagassutslippene i dag og det er derfor avgjørende å få satt i gang tiltak for å minimere utslippene. 

Når vi snakker om bærekraftige bygg, refereres det til byggets påvirkning på sosiale og samfunnsmessige faktorer, påvirkningen det har på det ytre miljøet, samt økonomiske rammer. Under en vurdering av bygget og hvorvidt det er bærekraftig blir det sett på livsløpet til bygget gjennom hele verdikjeden. Dette inkluderer byggverket, uttak til råvarer, konstruksjon, drift, riving, vedlikehold, resirkulering og avfallshåndtering etter endt bruk. 

Hvordan kan ditt bygg bli bærekraftig? 

Vi i Sirkom AS tilbyr en helhetlig tilnærming til ombruksprosessen. Med ombruksambisjoner i bakhodet jobber vi aktivt for at arbeidet foregår på en mest mulig smidig måte. Fra planleggingsstadiet til prosjekteringsstadiet og til bygget/lokalene står ferdig oppført. 

Vi er vektlegger grundighet i vårt arbeid, slik at nødvendige parametere blir undersøkt og avdekket på best mulig vis. 

Kartlegging 

Om målet er mest mulig ombruk av allerede eksisterende materialer vil det første steget være å foreta en ombrukskartlegging. En grundig rapport vil avdekke tilstand, restlevetid, mengder og andre parametere som anses nødvendige for å oppnå de miljøambisjonene som er satt. En god rapport vil også kunne gi anbefalinger for videre aktivitet i fbm gjennomføringen. Vi bruker primært kartleggingsverktøyet Loopfront som gir en oversikt over materialer, lokasjoner og utfyllende informasjon om hvert produkt. 

Konstruksjon og riving

Hvordan bør fremtidens bygg være konstruert? 

Hvordan bygg settes sammen kan ha en betydning for om materialene kan tas ut igjen på et senere tidspunkt, altså om det er et sirkulært bygg eller ikke.

Målet er derfor lett demonterbare bygg med dynamiske muligheter og løsninger slik at det kan tilpasses brukerne av bygget. 

Resirkulering og håndtering

Ved å bruke eksisterende materialer og produkter reduserer vi avfallsmengden og dermed kostnadene knyttet opp mot det. Imidlertid er det slik at ombruksprodukter ofte krever en del håndtering og mellomlagring, hvilket i praksis betyr flere timeverk. 

Vi tenker at vårt arbeid er et steg videre mot effektivisering av rutiner og systemer gjennom erfaringsarbeid slik at kostnadsbildet for ombruk i fremtiden vil endre seg. 

Vi i Sirkom hjelper deg gjerne om du ønsker å gjøre bygget mer bærekraftig. Vi kan bistå med kartlegging planlegging, uthenting av materialer, demontering, pakking, transportering og lagring samt digitalisert systematisering av kartlagte ressurser slik man kan følge materialets vei fra det opprinnelige bygg til et nytt prosjekt. En kartleggingsrapport vil også inneholde tilgjengelig FDV dokumentasjon som forsikrer at materialets egenskaper treffer riktig bruksområde.

Flere
artikler