Hva betyr det å bruke miljøvennlige materialer?

For å kunne legge til rette for et mer miljøvennlig byggeprosjekt, trenger du også miljøvennlige materialer. Vi i Sirkom innehar kunnskapen og erfaringen som trengs for å kunne avgjøre hvilke materialer som burde benyttes under et byggeprosjekt og kan bistå deg med både ombrukskartlegging, demontering, pakking, transport og oppbevaring. 

Hvordan vurdere hvor miljøvennlig materialene er? 

Det vil alltid være utslipp tilknyttet utvinning av nye råvarer, men hvor miljøvennlig et materiale er, er knyttet til hele livsløpet. Fra råvareuttak til levering til miljøstasjon for deponering, gjenvinning etc. 

Ved kartlegging for ombruk i prosjektet vil vi ved undersøkelse av materialer se på materialets egenskaper,  produksjon, transport, håndtering og grad av vedlikehold det kreves. Ved hjelp av riktige analyseverktøy og bred kunnskap rundt byggematerialer, vil vi i Sirkom hjelpe deg med å finne miljøvennlige materialer for byggeprosjektet. 

Vurdering av miljøvennlige materialer 

Når det gjelder å dokumentere de miljømessige aspektene ved byggematerialer, er miljødeklarasjoner, også kjent som Environmental Product Declarations (EPD), uunnværlige. En EPD er et vitenskapelig basert, uavhengig verifisert og sertifisert dokument som gir transparent og sammenlignbar informasjon om livssyklusen til et produkt.

Standarder for EPD

ISO 14025: Dette er den internasjonale standarden som fastsetter de generelle prinsippene og prosedyrene for EPD. Denne standarden er omfattende og anerkjent globalt, noe som gjør den egnet for internasjonale prosjekter og leverandørkjeder.

EN 15804: Dette er en europeisk standard som spesifiserer kriteriene for en EPD for byggevarer, -produkter og -tjenester. Den fokuserer spesielt på de unike aspektene ved byggeindustrien, som produksjon, installasjon, vedlikehold og avfallshåndtering.

EPD Norge: For norske byggeprosjekter er det ofte aktuelt med EPD-er som er utformet i tråd med lokale forhold og regelverk. EPD Norge er en slik nasjonal plattform som sikrer at deklarasjonene er tilpasset norske forhold.

PCR (Product Category Rules): Dette er spesifikke regler som definerer hvordan en EPD for en bestemt produktkategori skal utarbeides. De fungerer som et tillegg til de generelle standardene og gir veiledning på industrispesifikt nivå.

Fordeler med EPD

Innsikt i Miljøpåvirkning: EPD gir detaljert informasjon om et produkts miljøpåvirkning, noe som muliggjør informerte valg.

Konkurransefordel: Byggverk som kan dokumentere sin miljøprofil gjennom EPD, kan ha en konkurransefordel i markedet, spesielt med økende fokus på bærekraft.

Overholdelse av Reguleringer: EPD hjelper i å overholde lokale, nasjonale og internasjonale miljøkrav og standarder.

Forbedring og Innovasjon: Kontinuerlig overvåking og oppdatering av EPD kan drive innovasjon og forbedring innen produksjonsprosesser og produktutvikling.

Miljøvennlige byggeprosjekter kan redusere utslipp med 60% 

Å ta i bruk miljøvennlige materialer er like aktuelt for byggeprosjekter innenfor nybygg, restaurering, oppussing og andre byggeprosjekter som krever store mengder med ressurser. Dersom ombruk blir mer prioritert i byggeprosjekter, vil det ifølge en rapport fra Enova være mulig å redusere klimautslippene fra byggeprosjekter med så mye som 60%. Dette er noe vi ønsker å bidra til. 

Dersom du som byggherre har et overordnet bærekraftig mål i tråd med Svan, Breem, Paris-avtalen o.a., kan vi i Sirkom bistå deg i å nå målene dine. I tillegg kan vi levere inn søknad til Enova for støtte til prosjektet. 

Effektive løsninger for et miljøvennlig byggeprosjekt  

For at ombruk av råvarer og materialer skal være mest lønnsomt, må det utføres en kartlegging av nåværende situasjon hvor det blir tatt hensyn til visjonen for byggeplanene samt de ulike materialene sine egenskaper. Dette kan inkludere å utføre tester av det aktuelle materialet samt innhente informasjon rundt levetid, bruksområder, kvalifikasjoner m.m. Et veldig kjent rammeverk for å se på byggets bærekraftighet, er BREEAM. Om du ønsker mer informasjon rundt dette kan du se følgende artikler: 

BREEAM Nor 

BREEAM in-use 

Flere bærekraftige løsninger å velge mellom

Når det kommer til å velge mellom en anerkjent BREEAM-sertifisering og prosjekttilpassede krav til ditt byggeprosjekt, er det flere faktorer å vurdere. Begge tilnærminger har sine fordeler og ulemper, og det mest fornuftige valget vil variere fra prosjekt til prosjekt.

BREEAM-sertifisering

Credibility and Recognition: Å ha en anerkjent sertifisering som BREEAM kan gi byggeprosjektet et kvalitetsstempel som er lett gjenkjennelig både nasjonalt og internasjonalt.

Comprehensive Guidelines: BREEAM tilbyr en omfattende ramme som dekker et bredt spekter av bærekraftige aspekter, fra energieffektivitet og vannbruk til helse og trivsel.

Market Appeal: Sertifiserte bygninger kan oppnå høyere leiepriser og kan være mer attraktive for investorer og leietakere som prioriterer bærekraft.

Cost: Sertifiseringsprosessen kan være tidkrevende og kostbar, og noen mindre prosjekter kan finne kostnadene uforholdsmessige i forhold til fordelene.

Tilpassede tiltak

Flexibility: Gir muligheten for å tilpasse bærekraftsmålene spesifikt til prosjektets unike behov og utfordringer.

Innovation: Mer plass for å implementere innovative løsninger som kanskje ikke dekkes av BREEAMs retningslinjer.

Local Relevance: Mulighet for å fokusere på lokale eller regionale bærekraftsmål.

Complexity: Uten en standardisert ramme kan det være mer komplisert å vurdere og kommunisere prosjektets bærekraftsytelse.

I det store og hele handler miljøvennlige byggeprosjekter om å se på mulighetsrommet. Det er ikke sikkert at byggeplanen må involvere riving. Kanskje finnes det bedre muligheter innen rehabilitering. Men dette er vanskelig å få en klar oversikt over, uten å gjennomføre en ordentlig kartlegging. 

Ønsker du mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for ditt byggeprosjekt? Ta kontakt med oss!

Flere
artikler