Viktigheten av Sirkulære bygg

I løpet av de siste årene har arbeidet med mer miljøvennlige bygg virkelig tatt av. Fra tidligere har det blitt arbeidet mye med energibesparelse i form av solcelleanlegg på næringsbygg samt knutepunkter for grønn transport, dette spesielt i byer. Nå og i de senere årene har også “sirkulære bygg” kommet på banen. Dette innebærer et større fokus på hvordan selve byggeprosessen kan være med på å redusere klimautslipp i området. 

Hva innebærer begrepet sirkulære bygg? 

Sirkulære bygg bygger på flere prinsipper. Hovedsakelig handler det om å gjøre selve byggeprosessen mer miljøvennlig, samtidig som det også skal tas hensyn til fremtidig bruk av materialene som benyttes. I dette ligger både innovativ gjenbruk av materialer fra eldre bygg og bruk av digitalisering for å skaffe en oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvordan de best kan utnyttes. Demontering av fremtidige bygg er også en stor del av prinsippene for sirkulære bygg. Med andre ord skal materialene som benyttes være lett tilgjengelige for videre bruk i fremtiden. For at dette skal være mulig må byggeprosjekter benytte materialer med lang levetid og som er egnet for gjenbruk. 

Vi hjelper deg å prosjektere sirkulære bygg 

Som nevnt er en viktig faktor å avgjøre hvordan materialer kan tas i bruk i fremtiden. I Sirkom spesialiserer vi oss på å kartlegge mulighetene for ulike byggeprosjekt. Vi kan bistå entreprenører og byggeledere med alt fra kartlegging til planlegging og innhenting av ressurser eller eksportering av materialer. I korte trekk kan vi hjelpe deg med følgende: 

  • Komme med anbefaler om ressursutnyttelse og gjenbruk 
  • Planlegge for hvordan et bygg kan transformeres til andre bruksområder i fremtiden 

Vi ser en økende trend for å kunne drive mer sirkulære byggeprosjekter. Frem til nå har ikke forholdene vært optimale for gode løsninger innen sirkulære bygg, men som nevnt innledningsvis er dette i ferd med å skifte. Byggebransjen i seg selv utgjør i dag ca 40% av verdens klimautslipp. Skal dette tallet reduseres er vi avhengig av at flere gjør aktive tiltak for å redusere sin andel. Sirkulære bygg handler ikke bare om “her og nå”, men setter en bedre standard for fremtiden. 

Vi gjør jobben med sirkulære bygg lettere for deg som byggeleder 

Fra tidligere erfaring vet vi at flere eiendomsutviklere og byggeledere synes det er vanskelig å planlegge for sirkulære bygg. Dette er omfattende analysearbeid som for mange er uvant territorium. 

Vi i Sirkom tilbyr å utføre de fleste typer forefallende arbeid innenfor ombruk være seg ombrukskartlegging, innhenting av produktinfo, rådgivning iht merkostnader/kostnadsbesparelser ved ombruk, sortering, transport, pakking, digital systematisering men også oppmontering dersom det ikke kreves spesiell fagkompetanse. 

Ønsker du å se på mulighetene for et sirkulært bygg? Ta kontakt med oss, vi har kompetanse, utstyret og de rette menneskene for jobben!

Flere
artikler